ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TBK GROUP BV

 

1 TOEPASSING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. In deze algemene voorwaarden hebben de hierna volgende termen de betekenis ervan, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
TBK: TBK Group BV, statutair gevestigd te Renswoude en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30029398, en al haar werkmaatschappijen Overeenkomst: alle afspraken tussen TBK en de Opdrachtgever betreffende de levering van goederen Opdrachtgever: de opdrachtgever van TBK

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TBK en op alle overeenkomsten tussen TBK en Opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

 

2 OFFERTES

 

1. Alle offertes zijn geldig voor een periode van [drie] maanden.

 

2. Hoewel alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zo nauwkeurig mogelijk zijn weergegeven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

3. Voor samengestelde prijzen geldt geen verplichting tot levering van een gedeelte van een bestelling tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs voor het geheel.

 

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet ook voor nabestellingen.

 

3 OVEREENKOMST

 

1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden TBK slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

2. Indien voor leveringen en/of diensten naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. De administratie van TBK geldt als sluitend bewijs van afspraken en opdrachten die niet schriftelijk zijn bevestigd.

 

3. Bij of na het aangaan van de overeenkomst kan TBK, alvorens tot uitvoering over te gaan, van de Opdrachtgever zekerheid verlangen voor de nakoming van de overeenkomst.

 

4. Wijzigingen in het werk leiden altijd tot afwijkingen van de opdracht indien:

a. er een wijziging is in het ontwerp, de specificaties of de contractdocumenten
b. de door de Klant verstrekte informatie komt niet overeen met de werkelijkheid

 

5. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden bij het uitvoeren van dit meerwerk. Contractkortingen worden verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden bij het sluiten van de overeenkomst.

 

6. Opdrachtgever dient de prijs van het meerwerk als bedoeld in lid 4 van dit artikel op een van deze tijdstippen te voldoen, zulks ter keuze van TBK:

a. wanneer het meerwerk zich voordoet

b. met betaling van de hoofdsom

c. met de eerstvolgende afgesproken termijn

 

4 PRIJZEN

 

1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, Renswoude, conform Incoterms 2010.

 

2. Indien TBK met de Opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, mag TBK in de hierna genoemde gevallen de prijs niettemin verhogen.

 

3. TBK mag prijsverhogingen doorberekenen indien zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot valutakoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingen materialen.

 

4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, tenzij deze prijsverhoging voortvloeit uit een wijziging van de overeenkomst of een wettelijke bevoegdheid tot wijziging ervan.

 

5. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van TBK exclusief BTW en eventuele heffingen, en eventuele in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten, inclusief verzend- en administratiekosten.

 

5 ADVIES EN INFORMATIE

 

1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan van TBK ingewonnen adviezen en informatie indien deze geen betrekking hebben op de opdracht.

 

2. Opdrachtgever vrijwaart TBK voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen etc..

 

6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

1. De opdrachtgever draagt ​​er zorg voor dat alle vergunningen, ontheffingen en andere besluiten die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren, tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever dient op verzoek van TBK onverwijld een kopie van deze bescheiden aan TBK te zenden.

 

2. TBK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de huidige stand van de techniek uitvoeren.

 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan TBK bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.

 

4. Bij het bepalen van de leverings- en/of uitvoeringstermijn gaat TBK ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de haar op dat moment bekende omstandigheden.

 

5. De leverings- en/of uitvoeringstermijn gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle benodigde gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen etc. in het bezit zijn van TBK, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen, en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

 

6. Indien er sprake is van meerwerk, wordt de levertijd en/of uitvoeringstermijn verlengd met de tijd die TBK nodig heeft om de materialen en onderdelen te (laten) leveren en het meerwerk te verrichten.

 

7. Indien TBK haar verplichtingen opschort, wordt de levertijd en/of uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de opschorting.

 

8. Indien door weersomstandigheden niet kan worden gewerkt, wordt de levertijd en/of uitvoeringstermijn verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

 

9. Indien er in de planning van TBK geen tijd is voor wijzigingen in de (op)leveringstermijn vanwege bepalingen van deze overeenkomst, zal dit geschieden zodra haar planning dit toelaat.

 

10. Opdrachtgever dient alle kosten te vergoeden die TBK maakt als gevolg van vertraging in de leverings- en/of uitvoeringstermijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

 

11. Overschrijding van de leverings- en/of uitvoeringstermijn geeft nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. TBK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan ​​doordat TBK is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij TBK bekend had moeten zijn met deze onjuistheid of onvolledigheid.

 

12. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan TBK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

13. Indien door TBK of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt ​​de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die arbeidskrachten in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

14. Opdrachtgever draagt ​​het risico van en is aansprakelijk voor aanspraken ter zake van verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van TBK, Opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij de werkzaamheden gebruikte materialen. werkzaamheden, gelegen op de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht of op een andere overeengekomen locatie.

 

15. Opdrachtgever dient zich afdoende te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 14 van dit artikel. De Opdrachtgever dient op verzoek van TBK een kopie van de betreffende verzekeringen en een bewijs dat de premie direct is voldaan aan TBK toe te zenden. Indien er schade ontstaat, dient Opdrachtgever dit terstond aan zijn verzekeraar te melden voor verdere afhandeling en afwikkeling.

 

16. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen als omschreven in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van TBK dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die TBK door de vertraging lijdt.

 

7 LEVERING

 

1. Levering geschiedt af fabriek, vestigingsplaats van TBK, conform Incoterms 2020. Het risico van een zaak gaat over op het moment dat TBK deze ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever.

 

2. Opdrachtgever dient zaken direct bij aflevering te inspecteren op eventuele tekortkomingen of zichtbare beschadigingen.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, the Client and TBK may agree that TBK will arrange the transport. In that case, the risk of storage, loading, transport, and unloading rests with the Client. The Client may take out insurance against these risks.

 

4. Work is considered completed in these cases:

a. if the Client has approved the work

b. if the Client has put the work into use. If the Client puts part of the work into use, that part

will be regarded as completed

c. if TBK has notified the Client in writing that the work has been completed and the Client has

not confirmed in writing within 14 days of the notice whether the work has been approved

d. if the Client does not approve the work because of minor defects or missing parts that can be repaired or supplied within 30 days and that do not prevent the work from being put into use

 

5. If the Client does not approve the delivery, it must notify TBK of this in writing, stating its reasons. The Client must give TBK the opportunity to still deliver the goods.

 

6. The Client must take delivery of the goods when they are made available to it in accordance with the agreement.

 

7. The Client must provide all cooperation that can reasonably be expected of it to enable TBK to make delivery.

 

8. Uncollected goods will be stored at the Client’s expense and risk.

 

8 CLIENT’S PROPERTY

 

1. TBK must apply the same care in respect of the storage and use, treatment, and processing of goods entrusted to it by or on behalf of the Client as it applies in respect of its own goods.

 

2. Notwithstanding the provisions of the previous paragraph and elsewhere in these conditions, the Client bears the risk for these goods. If the Client wants to be covered for this risk, it must arrange insurance at its own expense.

 

9 PAYMENT

 

1. Payment must be made, without deduction, discount, or setoff, within 30 days of the invoice date. Objections to an invoice amount, or complaints within the meaning of Article 12, do not suspend the Client’s payment obligation.

 

2. If the Client fails to pay within 30 days, it will be in default by operation of law. The Client will then owe interest of 1% per month, unless the statutory rate is higher, in which case the statutory rate will apply. Interest on the due amount will be calculated as from the date the Client is in default until the date of payment of that amount in full.

 

3. If the Client is put into liquidation, declared bankrupt, has its assets attached, or is granted a moratorium on the payment of its debts, all amounts that the Client owes to TBK will also become immediately due and payable.

 

4. TBK may allocate the Client’s payments first in reduction of the costs, then in reduction of the outstanding interest, and last in reduction of the principal sum and current interest.

 

5. TBK may refuse full repayment of the principal sum, if the outstanding and current interest and the costs are not paid simultaneously.

 

6. The Client’s right to set off or suspend its claims against TBK is excluded, unless TBK is put into liquidation.

 

7. TBK may set off its debts to the Client against claims that its affiliated companies have against the Client. TBK may also set off its claims against the Client against debts that its affiliated companies owe to the Client. TBK may further set off its debts to the Client against claims it has against the Client’s affiliated companies. Affiliated companies means those companies belonging to the same group, within the meaning of Book 2, Article 24b of the Dutch Civil Code, and a participating interest within the meaning of Book 2, Article 24c of the Dutch Civil Code.

 

10 SECURITIES AND RETENTION OF TITLE

 

1. Ownership of the goods supplied by TBK does not pass to the Client until the Client has fully complied with its obligations towards TBK under any agreement of whatever nature between them. If the Client unexpectedly fails to comply with one of its obligations or fails to do so on time, TBK may claim all or part of the goods that it has delivered to the Client for the transaction concerned as its property. TBK may also do this insofar as the goods are located at third parties (other than consumers) because of the onward supply as referred to above, on the understanding that TBK will limit itself to claiming goods in respect of which it has not received full payment. With a view to repossessing the goods as referred to above, TBK will credit the Client with the value that TBK believes must be attributed to those goods, less all costs incurred in repossessing them, notwithstanding TBK’s right to compensation for resultant damage arising and yet to arise for it. The Client may never pledge the unpaid goods as security for a third party or otherwise encumber them with any right in favour of a third party.

 

2. The Client undertakes to insure the goods supplied subject to retention of title and to keep them insured against fire, explosion and water damage, as well as theft, and to allow TBK to inspect this insurance policy immediately on request.

 

3. If TBK wishes to exercise its proprietary rights referred to in this article, the Client gives its unconditional and irrevocable consent in advance to TBK, and to third parties designated by TBK, to enter all those places where TBK’s property is located and repossess it.

 

4. TBK has a pledge and a right of retention on all goods that it has or will have in its possession for whatever reason and on all claims that it has or may have against the Client in respect of anyone who demands their surrender.

 

5. If the Client has complied with its obligations after TBK has delivered the goods to it under the agreement, the retention of title in respect of these goods will revive if the Client does not comply with its obligations under a subsequent agreement.

 

11 WARRANTY

 

1. TBK guarantees the soundness and quality of the goods it delivers for a period specified in the quotation. If no warranty period is specified, the warranty applies for a maximum of twelve months after the goods are put into use, subject to a maximum of eighteen months after delivery.

 

2. If the agreed work has not been performed properly, TBK will decide whether to still perform it properly or to credit the Client for a proportional part of the invoice. If TBK chooses to perform the work properly, it will determine the manner and time of performance.

 

3. The Client must always offer TBK the opportunity to repair any defect or to perform the processing again.

 

4. No warranty is given on:

a. supplied goods that were not new at the time of delivery

b. the inspection and repair of the Client’s goods

 

5. No warranty is given if defects result from:

a. normal wear and tear

b. improper use

c. maintenance that has not been performed or has not been performed properly

d. improper installation, assembly, modification, or repairs of the supplied goods by the Client or third parties, including without training or without following the applicable assembly instructions

e. defects in or unsuitability of goods originating from or prescribed by the Client

 

12 COMPLAINTS

 

1. TBK deals with complaints only if they are received in writing within 14 days of delivery of the goods in question, precisely stating the nature and basis for the complaints. A period of fourteen days after discovery applies to hidden defects, although this must not be later than six months after delivery.

 

2. Complaints about invoices must be submitted to TBK in writing within eight days of the date on which the invoice was sent.

 

3. Goods may be returned only with TBK’s prior written consent and under the conditions set by TBK.

 

13 NO TAKEOVER OF PERSONNEL

 

During the term of the agreement and for one year after its termination, the Client may not, in any way, except after proper business consultation with TBK, hire employees of TBK or of companies TBK has used in performing this agreement and who are or were involved in performing the agreement, or otherwise have these employees work for it, directly or indirectly.

 

14 FORCE MAJEURE

 

1. TBK need not comply with any obligation towards the Client if it is prevented from doing so because of a circumstance that cannot be attributed to it and for which it is not accountable by law, a legal act, or generally accepted practice.

 

2. Besides what is understood by force majeure in statute and case law, force majeure in these general conditions means all external causes, whether foreseen or unforeseen, over which TBK has no control, but which prevent TBK from complying with its obligations, in any case including strikes in TBK’s business, excessive absenteeism due to illness, transport difficulties, fire, government measures, including import and export bans, operational disruptions at TBK or its suppliers, natural disasters, defects in the raw materials to be processed, riots, war and mobilization, water damage or floods.

 

3. TBK may also rely on force majeure if the circumstance preventing performance, or further performance, of the agreement occurs after TBK should have complied with its obligation.

 

4. TBK may suspend the obligations under the agreement during the force majeure period. If this period lasts longer than two months, either Party may terminate the agreement, without any obligation to pay compensation to the other Party.

 

5. If and insofar as TBK has already partially fulfilled its obligations under the agreement when force majeure occurs or will be able to fulfil them, and the part already fulfilled or still to be fulfilled has independent value, TBK may invoice the part already fulfilled or still to be fulfilled separately. The Client must pay this invoice as though it were for a separate agreement.

 

15 LIABILITY

 

1. If goods supplied by TBK are defective, its liability towards the Client will be limited to the provisions of ‘Warranties’ in these conditions.

 

2. If TBK is liable, it will be liable for direct damage only. Direct damage exclusively means:

a. the reasonable costs incurred to determine the cause and extent of the damage, insofar as that determination relates to damage within the meaning of these conditions

b. any reasonable costs incurred to have TBK’s defective performance conform to the agreement, unless this defect cannot be attributed to TBK

c. reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the Client demonstrates that these costs have limited direct damage as referred to in these general conditions

 

3. TBK is never liable for indirect damage, including consequential damage such as loss of profits or savings, business interruption losses, damage caused by the intent or wilful recklessness of auxiliary persons, and damage to property in the care, custody, or control of, but not owned by TBK. The latter includes damage caused by or during the performance of the work to goods located in the vicinity of the place where the work is being performed.

 

4. TBK’s obligation to pay compensation on whatever legal basis is limited to the damage for which it is insured under insurance taken out by it or on its behalf, but never exceeds the amount paid by this insurance in the case concerned.

 

5. If TBK may not invoke the limitation in paragraph 4 of this article for whatever reason, the obligation to pay compensation will be capped at the total order amount (excluding VAT).

 

6. The Client indemnifies TBK against any claims from third parties who suffer damage because of the performance of the agreement that is attributable to the Client.

 

16 INTELLECTUAL PROPERTY

 

1. TBK retains the copyrights and all industrial property rights to the offers it makes and the designs, illustrations, drawings, trial and other models, and software it provides.

2. Any documents provided by TBK, such as designs, sketches, drawings, films, software, electronic and other files, etc., are intended exclusively for use by the Client and the Client may not reproduce, publish, or disclose them to third parties without TBK’s prior consent. The Client must pay an immediately due and payable penalty of €25,000.00 to TBK for each contravention of this provision. This penalty may be claimed in addition to compensation under the law.

3. TBK reserves the right to use any knowledge gained through performing the work for other purposes, insofar as no confidential information is disclosed to third parties.

 

17 CONFIDENTIALITY

 

1. The Client must keep all information of TBK relating to the agreement confidential and not disclose any of it without TBK’s prior written consent. The Client must impose the same duty of confidentiality on third parties that it hires and warrants they will comply with this duty of confidentiality.

 

2. Information within the meaning of this article includes data relating to the nature and content of the agreement, as well as other product and company information.

 

3. If this article is contravened, the Client must pay TBK an immediately due and payable penalty of €100,000.00 for each contravention, plus statutory interest from the date on which the contravention is established and communicated to the Client.

 

18 APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

 

1. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, leveringen, koop-/verkoopovereenkomsten etc. zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Midden Nederland, tenzij de kantonrechter ter zake van een dergelijk geschil bevoegd is, waarbij in dat geval zijn de gewone bevoegdheidsregels naar Nederlands recht van toepassing.

 

2. Op alle transacties met TBK of op alle handelingen door, met of jegens TBK is Nederlands recht van toepassing.

 

3. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

 

19 SLOTBEPALINGEN

 

1. TBK behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. TBK zal Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding van de wijziging op de hoogte stellen. Opdrachtgever kan de overeenkomst binnen twee weken na voornoemde opzegtermijn opzeggen of doen beëindigen uitsluitend op basis van wijzigingen van TBK.

 

2. Indien er een betekenisverschil is tussen de Nederlandse tekst en de tekst in een andere taal, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige volledig van kracht, terwijl met betrekking tot de nietige, nietige of vernietigde bepalingen TBK in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen vast te stellen die de strekking van de nietige, nietige of vernietigde bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

 

4. In alle gevallen waarin in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ of ‘schriftelijk’, worden daaronder mede verstaan ​​alle berichten die per e-mail, fax of andere elektronische weg, analoog of digitaal worden verzonden, en die TBK of de cliënt.

 

5. Partijen mogen de rechter pas benaderen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om hun geschil in onderling overleg op te lossen.

 

6. Op alle transacties met TBK of op alle handelingen door, met of jegens TBK is Nederlands recht van toepassing.