ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TBK GROUP BV

1 TOEPASSENDE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, uitdrukkelijk anders aangegeven:
TBK: TBK Group BV, verplaatst naar Renwoude en ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer 30029398, en alle goedgekeurdde werkmaatschappijen ;
Overeenkomst: alle afspraken tussen TBK en Opdrachtgever betreffende de levering van zaken;
Opdrachtgever: de Opdrachtgever van TBK;

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TBK en op alle overeenkomsten tussen TBK en Opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden vastgelegd en schriftelijk vastgelegde partijen worden ondertekend.

2 AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende een termijn van (drie) maanden.

2. Alle bij een aanvraag uitgevoerde prijslijsten, brochures en andere gegevens kunnen worden uitgevoerd, kunnen echter geen rechten worden toegekend.

3. Bij leveringen bestaat geen tot aan de levering van een gedeelte tegen een geplande totale prijs.

4. Aanbiedingen en aanbiedingen gelden niet tevens voor nabestellingen.

 

3 OVEREENKOMST

1. Aanvullende aanvullende afspraken van wijzigingen binden TBK slechts, indien deze schriftelijk door TBK zijn bevestigd.

2. Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en gevolgen wordt geen offerte van opdrachtbevestiging verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. Terzake van overeenkomsten bevestigd en bestellingen die niet schriftelijk worden ondertekend, documenten de administratie van TBK als volledig bewijs.

3. TB heeft het recht bij de overeenkomst, eerst over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van de overeenkomst te vorderen.

4. Wijzigingen in het werk in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er is sprake van een wijziging in het ontwerp, de specificaties van het bestek;
b. de door Gebruikte informatie niet samenwerken met de werkelijkheid;

5. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die gouden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

6. Geschreven is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel naar keuze van TBK op een van de momenten te voldoen:
a. als het meerwerk zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de volgende betaling betalingstermijn.

4 PRIJZEN

1. De in het aanbod prijzen zijn gebaseerd op levering ex works, Renswoude conform de Incoterms 2020.

2. Indien de opdrachtgever een vaste verkoopprijsK heeft bereikt, is een TBK niettemin toegestaan tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder vermeld.

3. TB mag prijsstijgingen doorbeK, indien TBK kan ontstaan en zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van valutawissels, lonen, grondstoffen, halffabricaten van verpakkingsmateriaal.

4. Indien de prijsstijging meer dan 10% is, is overeengekomen de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst van voortvloeit uit een voortvloeisel ingevolge de wet.

5. De door TBKe prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, om in het kader van de overeenkomst te komen, inclusief verwerking en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5 ADVIEZEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan taken en informatie die hij van TBK krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

2. vrij opdrachtgeverwaart van TBK voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van de woorden, afbeeldingen, ontwerpen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te starten zijn betalingen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van TBK een laag aan hem toe te zenden.

2. TBK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed uitvoeren, die op de grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TBK het recht besloten te laten toekomstige door derden.

4. Bij de uitvoering van de uitvoering en/of uitvoeringsperiode gaat TBK ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn,

5. De uitvoering en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commercie?le en technische details worden bereikt, alle nauwkeurige resultaten, definitieve en goedgekeurde ontwerpen en dergelijke in het bezit zijn van TBK, de uitvoering wordt ontvangen e ?n aan de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

6. Als er sprake is van meerwerk worden de uitvoering en/of uitvoering verlengd met de tijd die TB nodig heeft om de materialen en onderdelen voor te (laten) leveren en om het meerwerk te ontwikkelen.

7. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door TBK worden de uitvoering en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.

8. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de uitvoering en/of uitvoeringsperiode verlengd met de voorkomend ontstane vertragingen.

9. Indien wijzigingen in de uitvoering van uitvoeringsperiode als gevolg van het gedetailleerd in deze overeenkomst niet in de planning van TB kunnen worden uitgevoerd zodra de planning dat te laat is

10. Uitvoerig is gehouden alle kosten TBK maakt als gevolg van een vertraging in de uitvoering en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen.

11. Overschrijding van de uitvoering en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op terugbetaling van ontbinding. TBK is niet aansprakelijk voor schade TBK is niet aansprakelijk voor schade TBK is niet aansprakelijk voor volledigheid voor TBK verwerkt te zijn.

12. Indien is gewijzigd dat de overeenkomst in de uitvoering zal worden uitgevoerd kan TBK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase overeenkomen met de uitvoering van de opdrachtgever de resultaten van de ingewikkelde fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13. door TBK van de door TBK uitgevoerde derden in het kader van de overeenkomst worden verricht op de locatie van Opdrachtgever van een door de opdrachtgever geplaatste locatie, betaald door kostenloze zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid te beschikken.

14. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van van TB, Opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen van bij het werk gebruikt materieel, die zich gebaseerd op de waar plaats worden verricht of op een andere uitvoering plaats.

15. In het bijzonder wordt genoemd te betalen tegen de lid 14 van dit artikel. cliënt TBK op eerste verzoek een van betreffende verzekeringen en bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is de opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

16. Als opdrachtgevers zijn verplichtingen zoals in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en beginnende vertragingen in de uitvoering van de begint, de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra uitvoering aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van TBK dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gevolgen voor schade.

7 LEVERING

1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats TBK, conform Incoterms 2020. Het risico van de zaak gaat over het moment dat TBK deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.

2. De opdrachtgever is verplicht het geleverd terstond bij aflevering op aanstaande handelingen te controleren

3. vooraf het begin in lid 1 van dit artikel opdrachtgever en TBK artikel dat TBK voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen roest in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

 

4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

a. Als Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. Als het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van

het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als bekeken beschouwd;

c. Als TBK schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en

Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na mededeling heeft gemaakt van het

werk al dan niet is goedgekeurd;

d. Als opdrachtgever het werk van kleine gebreken of ontbrekende

onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld van nageleverd en die

ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 

5.     Keurt Opdrachtgever het geleverde niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan TBK. Opdrachtgever dient TBK in de gelegenheid te stellen dezaken alsnog op te leveren.

 

6.     Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 

7.     Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht, teneinde TBK tot aflevering in staat te stellen.

 

8.     Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

 

8 EIGENDOMMEN VAN OPDRACHTGEVER

 

1.     Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, dient TBK dezelfde zorg aan te wenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

 

2.     Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde, draagt Opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

 

9 BETALING

 

1.     Betaling dient te geschieden, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of klachten in de zin van artikel 12, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

2.     Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

3.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van Opdrachtgever is al hetgeen Opdrachtgever aan TBK verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.

 

4.     TBK heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

5.     TBK kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

6.     Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op TBK te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van TBK.

 

7.     TBK is bevoegd zijn schulden aan Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan TBK gelieerde ondernemingen op Opdrachtgever. Daarnaast is TBK bevoegd zijn vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan TBK gelieerde ondernemingen aan Opdrachtgever. Verder is TBK bevoegd zijn schulden aan Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

 

10 ZEKERHEDEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

1.     De eigendom van de door TBK geleverde zaken gaat eerst op Opdrachtgever over wanneer deze aan zijn verplichtingen jegens TBK uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomst, van welke aard dan ook, integraal heeft voldaan. Indien Opdrachtgever onverhoopt niet c.q. niet tijdig, aan e?e?n van zijn verplichtingen voldoet is TBK bevoegd alle zaken of gedeelte van de goederen, welke TBK aan Opdrachtgever in het kader van de betreffende transactie heeft geleverd als haar eigendom op te vorderen. TBK heeft deze bevoegdheid ook voor zover de zaken zich ingevolge doorlevering als vorenbedoeld bij derden (niet zijnde consumenten) bevinden, met dien verstande dat TBK zich daarbij zal beperken tot het opvorderen van zaken terzake waarvan TBK geen (integrale) betaling heeft ontvangen. Met het oog op terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal Opdrachtgever door TBK worden gecrediteerd voor de waarde die – dit ter beoordeling van TBK – aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van TBK op vergoeding van daaruit voor TBK voortvloeiende en nog voort te vloeien schade. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de onbetaalde zaken tot zekerheid van een derde te verpanden of anderszins te belasten met enig recht ten gunste van een derde.

 

2.     Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

3.     Voor het geval dat TBK zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TBK of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TBK zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

4.     Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op Opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

 

5.     Als Opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door TBK aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als Opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

 

11 GARANTIE

1.     TBK garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken voor een in de offerte aangegeven periode. Indien geen garantieperiode is aangegeven, geldt de garantie gedurende maximaal 12 (twaalf) maanden na ingebruikname met een maximum van 18 maanden na levering.

 

2.     Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal TBK de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest TBK voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, dan bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van de uitvoering.

 

3.     Opdrachtgever moet TBK in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

 

4.     Geen garantie wordt gegeven op:

a.     Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;

b.     Het keuren en repareren van zaken van Opdrachtgever;

 

5.     Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

a.     Normale slijtage;
b.     Onoordeelkundig gebruik;
c.     Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d.     onoordeelkundige installatie, montage, wijziging of reparatie van de geleverde zaken door de kopende partij of derden, e.g. zonder scholing of zonder opvolging van de toepasselijke montagehandleiding;
e.     Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door Opdrachtgever;

 

12 KLACHTEN

 

1.     Eventuele klachten worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na aflevering van de betreffende zaken schriftelijk door TBK zijn ontvangen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 14 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen zes maanden na levering.

 

2.     Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk bij TBK te worden ingediend.

 

3.     Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van TBK en onder de door TBK te stellen voorwaarden.

 

13 NIET-OVERNAME PERSONEEL

 

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede e?e?n jaar na bee?indiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met TBK, medewerkers van TBK of van ondernemingen waarop TBK ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

14 OVERMACHT

 

1.     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop TBK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TBK niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder in elk geval zijn begrepen: werkstakingen in het bedrijf van TBK, bovenmatig ziekteverzuim, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, bedrijfsstoringen bij TBK of haar leveranciers, natuurrampen, gebreken in de te verwerken grondstoffen, opstanden, oorlog en mobilisatie, waterschade en/of overstroming.

 

3.     TBK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TBK zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

4.     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

5.     Indien en voor zover TBK ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TBK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijke na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

15 AANSPRAKELIJKHEID

 

1.     Indien door TBK geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van TBK jegens Opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

 

2.     Indien TBK aansprakelijk is, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b.     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TBK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan TBK toegerekend kan worden;

c.     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

3.     TBK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen en opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

 

4.     De verplichting tot schadevergoeding van TBK op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen TBK uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

 

5.     Als TBK om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal de totale opdrachtsom (exclusief BTW).

 

6.     Opdrachtgever vrijwaart TBK voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

16 INTELLECTUELE EIGENDOM

 

1.     TBK behoudt de auteursrechten en alle rechten van industrie?le eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en programmatuur.

2.     Alle door TBK eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TBK worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Opdrachtgever is aan TBK per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

3.     TBK behoudt het recht de eventuele door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

17 GEHEIMHOUDING

 

1.     Opdrachtgever zal alle gegevens van TBK in enig verband staande met de overeenkomst geheim houden en niets daarvan openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBK. Opdrachtgever zal ingeschakelde derden een zelfde geheimhoudingsverplichting opleggen en staat ervoor in dat zij zich houden aan deze geheimhoudingsplicht.

 

2.     Onder informatie in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan gegevens met betrekking tot de aard, inhoud van de overeenkomst alsmede overige product- en bedrijfsinformatie.

 

3.     In geval van overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan TBK een onmiddellijk opeisbare boete ter grootte van € 100.000,- voor iedere overtreding, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag van vaststelling van de overtreding en mededeling daarvan aan Opdrachtgever.

 

18 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

1.     Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van koop/verkoop en dergelijke zijn onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Midden Nederland, tenzij de Kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is, in welk geval de gewone regelen van competentie naar Nederlands recht gelden.

 

2.     Op alle transacties met TBK of op alle handelingen van, met of jegens TBK is Nederlands recht van toepassing.

 

3.     Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing.

 

19 SLOTBEPALINGEN

 

1.     TBK behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. TBK zal Opdrachtgever een redelijke termijn voorafgaand aan de intreding van de wijziging in kennis te stellen van de wijziging. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid binnen twee weken na voornoemde in kennis stelling de overeenkomst uitsluitend op grond van de door TBK aangebrachte wijzigingen de overeenkomst te (doen) ontbinden.

 

2.     Bij verschil in betekenis tussen de Nederlandse tekst en de tekst gesteld in enige andere taal prevaleert de Nederlandse tekst.

 

3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel van bedoelde bepalingen kan komen met enige voorwaarden van kracht, blijvende bepalingen voor de nietige, nietig voortzetting van de bepalingen van TBK in overleg met opdrachtgevers nieuwe bepalingen zal vaststelling van de nietige, nietig bepalingen mogelijk nabij komen.

 

4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden de term “schriftelijk” staat vermeld worden onder mede verzonden alle berichten per e-mail, fax van (andere) elektronische weg, op analoge digitale wijze, zijn verzonden en TBK van Opdrachtgever hebben bereikt.

 

5. Partijen zullen eerst een beroep op de doen beneden zij tot het uiterste ingespannen een onderling overleg te slechten.

 

6. Op alle transacties met TBK of op alle handelingen van, met jegens TBK is Nederlands recht van toepassing.