ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TBK GROUP B.V.

1 TOEPASSING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:
TBK: TBK Group B.V., gevestigd te Renswoude en ingeschreven in het handelregister van de kamer van koophandel onder nummer 30029398, en alle daartoe behorende werkmaatschappijen;
Overeenkomst: alle afspraken tussen TBK en Opdrachtgever betreffende de levering van zaken;
Opdrachtgever: de Opdrachtgever van TBK;

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TBK en op alle overeenkomsten tussen TBK en Opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

2 OFFERTES

1. Alle offertes zijn geldig gedurende een termijn van (drie) maanden.

2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

3. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet tevens voor nabestellingen.

 

3 OVEREENKOMST

1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden TBK slechts, indien deze schriftelijk door TBK zijn bevestigd.

2. Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. Terzake van gemaakte afspraken en bestellingen die niet schriftelijk worden bevestigd, geldt de administratie van TBK als volledig bewijs.

3. TBK heeft het recht bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van de overeenkomst te vorderen.

4. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

5. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

6. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel naar keuze van TBK op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als het meerwerk zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

4 PRIJZEN

1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering ex works, Renswoude conform de Incoterms 2010.

2. Indien TBK met Opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is TBK niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.

3. TBK mag prijsstijgingen doorberekenen, indien TBK kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

4. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

5. De door TBK gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5 ADVIEZEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van TBK krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

2. Opdrachtgever vrijwaart TBK voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van TBK een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

2. TBK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zulks op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TBK het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat TBK ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn,

5. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commercie?le en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van TBK, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen e?n aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

6. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die TBK nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.

7. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door TBK worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.

8. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

9. Indien wijzigingen in de levertijd of uitvoeringsperiode als gevolg van het bepaalde in deze overeenkomst niet in de planning van TBK kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dat toe laat.

10. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die TBK maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen.

11. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. TBK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TBK is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TBK kenbaar behoorde te zijn.

12. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TBK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13. Indien door TBK of door TBK ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

14. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van TBK, Opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

15. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 14 van dit artikel. Opdrachtgever dient TBK op eerste verzoek een kopie van betreffende verzekeringen en bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

16. Als Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra Opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van TBK dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor TBK uit de vertraging voortvloeiende schade.

7 LEVERING

1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats TBK, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat TBK deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekortkomingen of zichtbare beschadigingen te controleren

3.     Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen Opdrachtgever en TBK overeenkomen dat TBK voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

 

4.     Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

a.     Als Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b.     Als het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van

het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c.     Als TBK schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en

Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het

werk al dan niet is goedgekeurd;

d.     Als Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende

onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die

ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 

5.     Keurt Opdrachtgever het geleverde niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan TBK. Opdrachtgever dient TBK in de gelegenheid te stellen dezaken alsnog op te leveren.

 

6.     Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 

7.     Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht, teneinde TBK tot aflevering in staat te stellen.

 

8.     Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

 

8 EIGENDOMMEN VAN OPDRACHTGEVER

 

1.     Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, dient TBK dezelfde zorg aan te wenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

 

2.     Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde, draagt Opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

 

9 BETALING

 

1.     Betaling dient te geschieden, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of klachten in de zin van artikel 12, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

2.     Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

3.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van Opdrachtgever is al hetgeen Opdrachtgever aan TBK verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.

 

4.     TBK heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

5.     TBK kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

6.     Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op TBK te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van TBK.

 

7.     TBK is bevoegd zijn schulden aan Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan TBK gelieerde ondernemingen op Opdrachtgever. Daarnaast is TBK bevoegd zijn vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan TBK gelieerde ondernemingen aan Opdrachtgever. Verder is TBK bevoegd zijn schulden aan Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

 

10 ZEKERHEDEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

1.     De eigendom van de door TBK geleverde zaken gaat eerst op Opdrachtgever over wanneer deze aan zijn verplichtingen jegens TBK uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomst, van welke aard dan ook, integraal heeft voldaan. Indien Opdrachtgever onverhoopt niet c.q. niet tijdig, aan e?e?n van zijn verplichtingen voldoet is TBK bevoegd alle zaken of gedeelte van de goederen, welke TBK aan Opdrachtgever in het kader van de betreffende transactie heeft geleverd als haar eigendom op te vorderen. TBK heeft deze bevoegdheid ook voor zover de zaken zich ingevolge doorlevering als vorenbedoeld bij derden (niet zijnde consumenten) bevinden, met dien verstande dat TBK zich daarbij zal beperken tot het opvorderen van zaken terzake waarvan TBK geen (integrale) betaling heeft ontvangen. Met het oog op terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal Opdrachtgever door TBK worden gecrediteerd voor de waarde die – dit ter beoordeling van TBK – aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van TBK op vergoeding van daaruit voor TBK voortvloeiende en nog voort te vloeien schade. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de onbetaalde zaken tot zekerheid van een derde te verpanden of anderszins te belasten met enig recht ten gunste van een derde.

 

2.     Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

3.     Voor het geval dat TBK zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TBK of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TBK zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

4.     Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op Opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

 

5.     Als Opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door TBK aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als Opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

 

11 GARANTIE

1.     TBK garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken voor een in de offerte aangegeven periode. Indien geen garantieperiode is aangegeven, geldt de garantie gedurende maximaal 12 (twaalf) maanden na ingebruikname met een maximum van 18 maanden na levering.

 

2.     Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal TBK de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest TBK voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, dan bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van de uitvoering.

 

3.     Opdrachtgever moet TBK in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

 

4.     Geen garantie wordt gegeven op:

a.     Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;

b.     Het keuren en repareren van zaken van Opdrachtgever;

 

5.     Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

a.     Normale slijtage;
b.     Onoordeelkundig gebruik;
c.     Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d.     onoordeelkundige installatie, montage, wijziging of reparatie van de geleverde zaken door de kopende partij of derden, e.g. zonder scholing of zonder opvolging van de toepasselijke montagehandleiding;
e.     Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door Opdrachtgever;

 

12 KLACHTEN

 

1.     Eventuele klachten worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na aflevering van de betreffende zaken schriftelijk door TBK zijn ontvangen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 14 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen zes maanden na levering.

 

2.     Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk bij TBK te worden ingediend.

 

3.     Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van TBK en onder de door TBK te stellen voorwaarden.

 

13 NIET-OVERNAME PERSONEEL

 

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede e?e?n jaar na bee?indiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met TBK, medewerkers van TBK of van ondernemingen waarop TBK ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

14 OVERMACHT

 

1.     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop TBK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TBK niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder in elk geval zijn begrepen: werkstakingen in het bedrijf van TBK, bovenmatig ziekteverzuim, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, bedrijfsstoringen bij TBK of haar leveranciers, natuurrampen, gebreken in de te verwerken grondstoffen, opstanden, oorlog en mobilisatie, waterschade en/of overstroming.

 

3.     TBK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TBK zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

4.     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

5.     Indien en voor zover TBK ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TBK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijke na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

15 AANSPRAKELIJKHEID

 

1.     Indien door TBK geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van TBK jegens Opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

 

2.     Indien TBK aansprakelijk is, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b.     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TBK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan TBK toegerekend kan worden;

c.     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

3.     TBK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen en opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

 

4.     De verplichting tot schadevergoeding van TBK op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen TBK uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

 

5.     Als TBK om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal de totale opdrachtsom (exclusief BTW).

 

6.     Opdrachtgever vrijwaart TBK voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

16 INTELLECTUELE EIGENDOM

 

1.     TBK behoudt de auteursrechten en alle rechten van industrie?le eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en programmatuur.

2.     Alle door TBK eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TBK worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Opdrachtgever is aan TBK per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

3.     TBK behoudt het recht de eventuele door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

17 GEHEIMHOUDING

 

1.     Opdrachtgever zal alle gegevens van TBK in enig verband staande met de overeenkomst geheim houden en niets daarvan openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBK. Opdrachtgever zal ingeschakelde derden een zelfde geheimhoudingsverplichting opleggen en staat ervoor in dat zij zich houden aan deze geheimhoudingsplicht.

 

2.     Onder informatie in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan gegevens met betrekking tot de aard, inhoud van de overeenkomst alsmede overige product- en bedrijfsinformatie.

 

3.     In geval van overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan TBK een onmiddellijk opeisbare boete ter grootte van € 100.000,- voor iedere overtreding, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag van vaststelling van de overtreding en mededeling daarvan aan Opdrachtgever.

 

18 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

1.     Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van koop/verkoop en dergelijke zijn onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Midden Nederland, tenzij de Kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is, in welk geval de gewone regelen van competentie naar Nederlands recht gelden.

 

2.     Op alle transacties met TBK of op alle handelingen van, met of jegens TBK is Nederlands recht van toepassing.

 

3.     Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing.

 

19 SLOTBEPALINGEN

 

1.     TBK behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. TBK zal Opdrachtgever een redelijke termijn voorafgaand aan de intreding van de wijziging in kennis te stellen van de wijziging. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid binnen twee weken na voornoemde in kennis stelling de overeenkomst uitsluitend op grond van de door TBK aangebrachte wijzigingen de overeenkomst te (doen) ontbinden.

 

2.     Bij verschil in betekenis tussen de Nederlandse tekst en de tekst gesteld in enige andere taal prevaleert de Nederlandse tekst.

 

3.     Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen TBK in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen welke de strekking van de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepalingen zoveel mogelijk nabij komen.

 

4.     In alle gevallen waarin deze voorwaarden de term “schriftelijk” staat vermeld worden daaronder mede begrepen alle berichten die per e-mail, fax of (andere) elektronische weg, op analoge of digitale wijze, zijn verzonden en TBK of Opdrachtgever hebben bereikt.

 

5.     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

6.     Op alle transacties met TBK of op alle handelingen van, met of jegens TBK is Nederlands recht van toepassing.