ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN.

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TBK group bv., gevestigd te 3927 GH Renswoude

aan de Groot Overeem 7, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30029398.

 

Artikel 1 - Begripsbepaling.

1.1) Onder ”TBK” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TBK group bv., statutair gevestigd te Renswoude

1.2) Onder “opdrachtgever” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie een koopovereenkomst tot levering van zaken wordt gesloten en/of tot het verrichten van diensten.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid.

2.1) Alle offertes van TBK zijn vrijblijvend en vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, hoe dan ook genaamd.

Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeenkomst, voor zover die voorwaarden of bedingen door TBK uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Eventueel door TBK aanvaarde afwijkende voorwaarden gelden slechts voor de aanbieding of overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn.

2.2) Bij overeenkomsten tussen TBK en opdrachtgever hebben eventuele voorwaarden van laatstgenoemde slechts werking voor zover die voorwaarden niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van TBK.

 

Artikel 3 - Offertes.

3.1) Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zij gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, etc., van de juistheid waarvan TBK mag uitgaan.

3.2) Tenzij anders overeengekomen, gelden de offertes uitsluitend voor het land van waaruit zij zijn aangevraagd.

3.3) TBK heeft het recht indien de opdracht voor de uitvoering van een werk niet aan haar wordt gegeven alle kosten, welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.

3.4) Tenzij het tegendeel blijkt, is in de door TBK opgegeven prijs niet begrepen de verschuldigde Omzetbelasting. Indien in voorkomende gevallen door wijziging van de wettelijke voorschriften

dienaangaande een hoger bedrag aan Omzetbelasting verschuldigd is dan in de verkoopprijs begrepen, is TBK gerechtigd de hieruit voortvloeiende verhogingen aan opdrachtgever door te

berekenen.

3.5) Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte is gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen. Een door TBK uitgebrachte offerte kan door opdrachtgever slechts in het geheel worden geaccepteerd of afgewezen. Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor TBK geen verplichting tot levering van een

gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs

 

Artikel 4 - Octrooirechten en andere rechten van industriële en intellectuele eigendom.

4.1) Tenzij anders overeengekomen, behoudt TBK de auteursrechten, alsmede de overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen en geleverde goederen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

4.2) Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk of een leverantie niet aan TBK wordt gegeven, zal de offerte kompleet met ontwerpen, afbeel1dingen en tekeningen, binnen veertien dagen na de datum van de beslissing franco aan TBK worden teruggezonden. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan TBK te retourneren, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag ( na het verstrijken van genoemde periode van veertien dagen).

 

Artikel 5 - Ontwerpen en adviezen.

5.1) TBK neemt de verantwoordelijkheid op zich voor harerzijds gemaakte ontwerpen voor speciale machines en installatiecomponenten , tenzij opdrachtgever zelf modificaties heeft toegepast en/of andere onderdelen heeft aangebracht.

5.2) TBK aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de

functionele geschiktheid van de door de opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel, waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.

5.3) In geval van een opdracht naar aanleiding van een ontwerp als bedoeld in voorgaand lid neemt TBK alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid

van de door haar gebezigde materialen, zulks echter niet voor die onderdelen waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk is voorgeschreven. TBK aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die opdrachtgever zelf ter beschikking stelt.

5.4). Wenst de opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens haar gemaakte ontwerp aan TBK over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan TBK dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. TBK dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen

en na te rekenen en daartoe dient de opdrachtgever alle gegevens en bescheiden, die daartoe noodzakelijk zijn, te verstrekken. Eventuele bijkomende kosten ten gevolge van de bestudering

kunnen door TBK aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6 - Overeenkomsten.

6.1) Overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop en haar aanvullingen komen tot stand zodra de acceptatie van het aanbod TBK heeft bereikt en TBK de order schriftelijk heeft bevestigd. De acceptatie door opdrachtgever betekent dat zij zich uitdrukkelijk met de toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden verenigt en afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

6.2) Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien TBK opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met de afwijkingen van de offerte in te stemmen.

6.3) Aanvullende mondelinge overeenkomsten worden geacht niet tot stand te zijn gekomen. TBK is slechts gebonden aan overeenkomsten, die middels een tussenpersoon (vertegenwoordiger) namens haar met de opdrachtgever zijn gesloten, wanneer zij schriftelijk door TBK zijn bevestigd.

6.4) Overeenkomsten, gesloten via daartoe niet bevoegde personeelsleden, binden TBK niet, tenzij deze door TBK schriftelijk zijn/worden bevestigd. Als niet bevoegd personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 7 - Kwaliteit en omschrijving.

7.1) TBK verbindt zich jegens opdrachtgever zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte en de opdrachtbevestiging omschreven.

7.2) TBK verbindt zich jegens opdrachtgever zaken te leveren, die zoveel mogelijk gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen, die door TBK zijn beschreven of ter beschikking gesteld. Geleverde zaken mogen zodanig afwijken van hetgeen is bepaald en omschreven in de offertes als in de branche gebruikelijk is.

 

Artikel 8 - Levertijd.

8.1) Levertijden worden bij benadering vastgesteld en vermeld in de schriftelijke opdrachtbevestiging. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, etc. In het bezit zijn van TBK en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen, dan wel voor TBK bevredigende betalingszekerheid is gesteld.

8.2) Indien de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van vergunningen e.d., die door de opdrachtgever dienen te worden aangevraagd, loopt de leveringstermijn vanaf de dag, waarop de benodigde vergunning in het bezit van TBK is, dan wel opdrachtgever TBK dienaangaande een bevestiging heeft gezonden.

8.3) De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat TBK kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan in principe slecht aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. TBK is in de overige gevallen niet aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige nakoming, voorzover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen.

 

Artikel 9- Montage.

9.1) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van montage van de door TBK geleverde zaak voor rekening van opdrachtgever en worden berekend volgens de montage tarieven en –voorwaarden van TBK.

9.2) Wanneer montage door oorzaken buiten de schuld van TBK niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op een andere wijze wordt vertraagd, is TBK gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het reguliere tarief, dat TBK hanteert.

9.3) Het met montage belast personeel beperkt zich tot het monteren van het door TBK geleverde materiaal, dat in de opdracht was begrepen. Alle eventuele bijkomende werkzaamheden zijn voor rekening en risico van opdrachtgever en worden niet door TBK verricht en/of geleverd dan tegen daarvoor afzonderlijk in rekening te brengen prijzen.

9.4) Opdrachtgever is verplicht het nodige hulppersoneel, alsmede de nodige en gebruikelijke hulpwerktuigen en materialen gratis ter beschikking te stellen.

9.5) Alle inrichtingen en voorzieningen, al dan niet volgens door TBK aan opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen, gemaakt en/of getroffen, zijn indien deze door derden worden uitgevoerd voor rekening en risico van opdrachtgever. TBK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering daarvan.

9.6) TBK heeft het recht de montage van de door haar geleverde goederen te weigeren indien de gemaakte inrichtingen en/of getroffen voorzieningen naar het oordeel van TBK niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door TBK gestelde eisen, zonder tot betaling van enige schadevergoeding aan opdrachtgever gehouden te zijn.

9.7) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheid- en andere voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Daartoe dient de opdrachtgever er onder meer voor te zorgen, dat in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig zijn en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de Arbo-wet geëiste voorzieningen voor het personeel van TBK aanwezig zijn.

 

Artikel 10 – Oplevering.

10.1) Een werk wordt als opgeleverd beschouwd;

A) wanneer TBK, hetzij schriftelijk middels een opleveringsbon, hetzij mondeling, aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze binnen twee dagen na de voltooiing van het werk geen schriftelijke mededeling heeft gedaan aan TBK onder opgave van redenen van eventuele onthouding van goedkeuring;

B) indien opdrachtgever direct bij oplevering de opleveringsbon voor akkoord ondertekent;

C) bij ingebruikneming van een werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd moet worden beschouwd.

10.2) Kleine gebreken, welke kunnen worden hersteld binnen dertig dagen na oplevering, zullen de oplevering niet in de weg staan.

 

Opdrachtgever Artikel 11- Garantie.

11.1) TBK staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen/componenten en de daarbij geleverde materialen, met dien verstande dat door haar kosteloos alle gebreken, die door haar geleverde goederen/componenten binnen een jaar (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) na inbedrijfstelling mochten vertonen, zullen worden hersteld. Voorwaarde is echter wel dat de hiervoor genoemde inbedrijfstelling binnen zes maanden na de aflevering moet zijn geschied.

11.2) Alleen gebreken, die uitsluitend of overwegend een direct gevolg zijn van constructie- of materiaalfouten, vallen onder deze garantiebepalingen. Gebreken, ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of onjuist onderhoud of welke zich voordoen na wijziging, reparaties of andere werkzaamheden door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

11.3) Opdrachtgever kan slechts beroep doen op onderhavige garantiebepalingen indien zij aan al haar verplichtingen jegens TBK (zowel financieel of anderszins) heeft voldaan.

11.4) Voor onderdelen, die TBK niet zelf vervaardigt, verleent TBK niet meer of langere garantie dan door de leverancier van TBK aan haar wordt gegeven.

11.5) Bij het voldoen aan garantieverplichtingen zal opdrachtgever TBK tijdig alle nodige en gebruikelijke hulpmiddelen en werklieden gratis ter beschikking stellen. Het bepaalde in artikel 9 omtrent de montage vindt overeenkomstige toepassing.

11.6) De te vervangen onderdelen in het kader van deze garantie regeling worden eigendom van TBK.

11.7) De in dit artikel bedoelde garantiebepalingen gelden niet voor slijtende delen, die onderdeel uitmaken van door TBK geleverde zaken en/of componenten.

 

Artikel 12 – Prijzen en Betaling.

12.1) Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen hierboven genoemde factoren, een verhoging ondergaan is TBK gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Eventuele prijsverhogingen zullen door TBK onverwijld schriftelijk ter kennis van opdrachtgever worden gebracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen netto, zonder aftrek van enige korting.

12.2) Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum en zonder aftrek van enige korting. Het recht van opdrachtgever om haar eventuele vorderingen op TBK te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3) TBK is gerechtigd om indien opdrachtgever in gebreke is bij de nakoming van haar betalingsverplichtingen de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

12.4) Niet-betaling van een factuur heeft tot gevolgd de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen, die door de opdrachtgever verschuldigd zijn, ook die krachtens andere facturen. TBK is dan gerechtigd het totaal van de alsdan opeisbare bedragen te beschouwen als een factuurbedrag.

12.5) Wanneer betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen een maand na datum van verzending van die rekening, is TBK gerechtigd na het verstrijken van de bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van de wettelijke rente, dan wel 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10% van het totale bedrag van een factuur.

12.6) TBK is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle (buitengerechtelijke) kosten, die door niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer TBK zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het Incassotarief, dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit, dat TBK zich verzekerd heeft van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten. Indien TBK het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementaanvrage verschuldigd.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.

13.1) De eigendom van alle door TBK aan opdrachtgever geleverde zaken blijft bij TBK, zolang opdrachtgever de vorderingen van TBK met betrekking tot deze of gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan en zolang de opdrachtgever de vorderingen van TBK wegens niet c.q. niet geheel nakomen van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, met inbegrip van vorderingen ter zake van rente, kosten en boetes. TBK is in onderhavig geval gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen. In dat geval gaat de eigendom pas op de opdrachtgever over zodra opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens TBK heeft voldaan.

13.2) Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd de door TBK geleverde, verwerkte of onverwerkte zaken te vervreemden zolang de openstaande vorderingen niet zijn voldaan. Evenmin toegestaan is verhuur, lenen of anderszins uit macht van de opdrachtgever brengen van bovenstaande zaken, pandrecht c.q. bezitloos pandrecht te vestigen en opdrachtgever zal zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, verbinden om op eerste verlangen van TBK te verklaren dat zij in geen geval tot het vestigen van een pandrecht c.q. bezitloos pandrecht bevoegd is. Opdrachtgever verbindt zich geen enkele akte te zullen ondertekenen – zolang de vordering niet is voldaan -, waarbij pandrechten op zaken worden gevestigd, in welk geval zij zich aan verduistering schuldig zal maken.

13.3) TBK behoudt zich het recht voor een pandrecht te vestigen op in eigendom van opdrachtgever geleverde zaken tot zekerheid van alle (toekomstige) vorderingen, welke TBK buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten heeft of zal krijgen op opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich op eerste verlangen van TBK mee te werken aan het opstellen van een authentieke akte c.q. het laten registreren van een onderhandse akte met betrekking tot die zaken.

13.4) Indien er gerede twijfel bij TBK ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is TBK bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen totdat opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door TBK door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

13.5) Opdrachtgever is verplicht TBK terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. Mocht te eniger tijd blijken dat opdrachtgever niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is zij zonder rechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom of de aanneemsom.

 

Artikel 14 – Solvabiliteit.

14.1) TBK is altijd gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of met de nakoming van de opdracht voort te gaan een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Tevens is TBK gerechtigd indien opdrachtgever in gebreke is bij de nakoming van haar (betalings)verplichtingen de werkzaamheden op te schorten, ook ingeval een vaste levertijd is overeengekomen

14.2) Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te verstrekken geeft TBK het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op vergoeding van onkosten en winstderving.

 

Artikel 15 - Ontbinding en overmacht.

15.1)) Onverminderd het bepaalde in artikel 12 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de nakoming van de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen garandeert.

15.2) Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door TBK geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

15.3) De in artikel 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met een periode, gedurende welke TBK door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Indien aflevering c.q. afname door overmacht langer dan zes maanden wordt vertraagd, is ieder der partijen -onder uitsluiting van verder rechten - bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden volgens de Wet. De termijn van zes maanden is zoveel korter of langer naarmate een der partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.

Onder overmacht van TBK wordt in ieder geval verstaan:

- de omstandigheid, dat TBK een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

- stakingen;

- storing in het wegverkeer;

- overheidsmaatregelen, die TBK verhinderen haar verplichtingen tijdig, dan wel deugdelijk na te komen.

15.4) Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat TBK of opdrachtgever naar redelijkheid of billijkheid ongewijzigde nakoming door TBK, respectievelijk opdrachtgever niet mag verwachten, kan de Rechter op verlangen van TBK, respectievelijk opdrachtgever de koopovereenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden.

15.5) In gevallen waarin TBK naar haar mening ten gevolge van overmacht niet kan leveren heeft zij het recht de gesloten overeenkomst van koop en verkoop, dan wel tot het verrichten van diensten te annuleren zonder dat TBK gehouden zal zijn in enigerlei vorm of tot welk bedrag dan ook schadevergoeding te betalen.

15.6) Als situaties waarin van overmacht kan worden gesproken worden onder meer met name aangemerkt: alle feiten en omstandigheden, waardoor TBK niet in staat zal zijn aan haar verplichtingen te voldoen, welke zich voordoen geheel buiten toedoen van TBK.

 

Artikel 16 – Reclames/klachten.

16.1) Onder reclames wordt verstaan: alle grieven van opdrachtgever terzake de hoedanigheid van de leveranties. Bezwaren en reclames tegen enigerlei rekening of factuur van TBK, respectievelijk met betrekking tot de staat der geleverde goederen, dienen binnen twee dagen na oplevering/aflevering, respectievelijke toezending, - middels een aangetekend schrijven- bij TBK te worden ingebracht..

Aan latere of op andere wijze ingebrachte reclames of bezwaren kan opdrachtgever generlei recht of aanspraak ontlenen.

16.2) Reclames kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. In de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren. Reclames kunnen nimmer aanleiding zijn tot opschorting van betaling van de geleverde zaken.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid.

17.1) TBK is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade (welke ook), ontstaan door gebreken aan het uitgevoerde werk of gemonteerde of opgeleverde installaties en goederen. De voldoening door TBK aan haar garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.

17.2) TBK is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van TBK, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen TBK verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de navolgende beperkingen in acht worden genomen:

A) niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten, e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen die schade te verzekeren;

B) TBK is niet aansprakelijk voor schade, welke ook, die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties/componenten, wordt toegebracht aan zaken,

waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich in de nabijheid van die zaken bevinden;.

C) TBK is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen. De eventueel door TBK te vergoeden schade zal worden gematigd naar gelang het door

opdrachtgever te betalen bedrag te gering is in verhouding tot de omvang van de door opdracht geleden schade.

17.3) TBK is niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendomsrechten van derden wanneer zij gebruik maakt van gegevens, welke TBK door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Opdrachtgever zal TBK vrijwaring dienaangaande verlenen en is aansprakelijk voor alle kosten, daaruit voortvloeiende.

17.4) Gereedgekomen producten of andere zaken, die al dan niet op verzoek van opdrachtgever worden opgeslagen, verblijven in deze opslag voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht/geschillen.

18.1) Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

18.2) Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en/of leveringen, alsmede uit overeenkomsten van koop en verkoop, dan wel tot het verrichten van diensten, zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van TBK, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Deze voorwaarden, die door TBK te allen tijde kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld, zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, bij de kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken te Utrecht

TBK Group